ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562

สรุปผลการประเมิน

ตัวชี้วัด OIT (จำนวน 48 ตัวชี้วัด) ได้คะแนน 85.59 (จากคะแนนเต็ม 100)

ตัวชี้วัด IIT (วัดจากแบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวน 24 ข้อ) มีรายละเอียดดังนี้
หมวด การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน 90.26
หมวด การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 83.10
หมวด การใช้อำนาจ ได้คะแนน 84.83
หมวด การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน 80.43
หมวด การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน 81.28

ตัวชี้วัด EIT (วัดจากแบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวน 15 ข้อ) มีรายละเอียดดังนี้
หมวด คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน 89.40
หมวด ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน 85.77
หมวด การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน 79.28