ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปี 2566 โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับผลการประเมินในระดับ ผ่าน ด้วย 92.88 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 11 ของกลุ่มสถาบันการศึกษา จากทั้งหมด 87 สถาบัน ตามเกณฑ์การประเมินใหม่ของสำนักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ดําเนินการประเมิน ITA ร่วมกับหน่วยงานกํากับติดตามการประเมินฯ ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง จังหวัดและอําเภอทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับดําเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนําผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ […]

MFU ITA Weekly : การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

มฟล. ขอประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยท่านสามารถอ่านประกาศที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://bit.ly/3dJcwjd ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีบริการยืมใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้ 1. ส่วนอาคารสถานที่: ยืมใช้รถยนต์ https://bit.ly/3muky3r ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา: ยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศ https://bit.ly/2QalopS สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้: ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ http://bit.ly/3TRENc4 ส่วนทะเบียนและประมวลผล: การจองห้องเรียน https://bit.ly/31WT3q4  

MFU ITA Weekly : มฟล. ขอแจ้งสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสถิติการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มฟล. ขอแจ้งสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสถิติการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน (e-service) แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : http://bit.ly/3Tk1WE1 แจ้งข้อร้องเรียน : https://bit.ly/3l09Y8f แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น/สอบถามข้อมูล : http://bit.ly/3mIwfIh

MFU ITA Weekly : ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน /The E-Mail for Thai staff and students only.

มฟล. ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับติดต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยอ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ : https://bit.ly/3mELpy7 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล saraban@mfu.ac.th อีเมล pr@mfu.ac.th (แจ้งเรื่องร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น) เว็บไซต์ https://www.mfu.ac.th เบอร์โทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูล งานสารบรรณ โทรศัพท์ 0-5391-6037 โทรสาร 0-5931-6034 งานอื่น ๆ โทรศัพท์ 0-5391-6000 โทรสาร 0-5931-7049 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน (e-service) แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : http://bit.ly/3Tk1WE1 แจ้งข้อร้องเรียน : https://bit.ly/3l09Y8f แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น/สอบถามข้อมูล : http://bit.ly/3mIwfIh

มฟล. รับใบประกาศเกียรติคุณ ITA : ระดับ AA ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รับใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับผลระดับ AA มีคะแนนอยู่ที่ 95.70 อยู่ในอันดับที่ 3 ของกลุ่มสถาบันการศึกษา จากทั้งหมด 86 สถาบัน สำนักงาน ป.ป.ช. จึงมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นขอให้หน่วยงานเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล นำมาซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ของทุกคน สำหรับข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการได้มอบให้ ทางมหาวิทยาลัยจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ผลการประเมินตามแบบวัดผล ITA ปี 2565 […]

MFU ITA Weekly #6 การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

มฟล. ขอประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยท่านสามารถอ่านประกาศที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://bit.ly/3dJcwjd ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีบริการยืมใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามส่วนงานต่างๆ ดังนี้ ส่วนอาคารสถานที่: ยืมใช้รถยนต์ https://bit.ly/3muky3r ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา: ยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศ https://bit.ly/2QalopS ศูนย์บริการวิชาการ: อุปกรณ์โสตทัศณูปกรณ์ https://bit.ly/3d1aYlA ส่วนทะเบียนและประมวลผล: การจองห้องเรียน https://bit.ly/31WT3q4

1 2 3