มฟล. รับใบประกาศเกียรติคุณ ITA : ระดับ AA ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รับใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับผลระดับ AA มีคะแนนอยู่ที่ 95.70 อยู่ในอันดับที่ 3 ของกลุ่มสถาบันการศึกษา จากทั้งหมด 86 สถาบัน สำนักงาน ป.ป.ช. จึงมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นขอให้หน่วยงานเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล นำมาซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ของทุกคน สำหรับข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการได้มอบให้ ทางมหาวิทยาลัยจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ผลการประเมินตามแบบวัดผล ITA ปี 2565 […]

MFU ITA Weekly #6 การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

มฟล. ขอประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยท่านสามารถอ่านประกาศที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://bit.ly/3dJcwjd ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีบริการยืมใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามส่วนงานต่างๆ ดังนี้ ส่วนอาคารสถานที่: ยืมใช้รถยนต์ https://bit.ly/3muky3r ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา: ยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศ https://bit.ly/2QalopS ศูนย์บริการวิชาการ: อุปกรณ์โสตทัศณูปกรณ์ https://bit.ly/3d1aYlA ส่วนทะเบียนและประมวลผล: การจองห้องเรียน https://bit.ly/31WT3q4

ทีมพีอาร์จัด KM ออกแบบแผนประชาสัมพันธ์ ITA

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาส่วนประชาสัมพันธ์จัดโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม ในการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ณ ร้าน Cafe at Home อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ส่วนประชาสัมพันธ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งถือเป็นสิ่งหลักของงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสาร ในการเสนอข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้องและมีความเป็นจริง บุคลากรจำเป็นที่จะต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ส่วนประชาสัมพันธ์ยังได้ร่วมกันออกแบบแผนการประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ทุกฝ่ายในส่วนจะได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไปได้รับรู้และเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทุกมิติ

1 2