เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล Link รายละเอียด
o1 โครงสร้าง URL 1: https://www.mfu.ac.th/home.html

URL 2: https://www.mfu.ac.th/about-mfu/introduction-mfu/structure.html

URL 1 หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลือกเมนู "เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย" > "โครงสร้างองค์กรและการบริหาร" จะปรากฏ

URL 2 "โครงสร้างองค์กรและการบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง""

o2 ข้อมูลผู้บริหาร URL 1 : https://www.mfu.ac.th/home.html

URL 2 : https://www.mfu.ac.th/about-mfu/introduction-mfu/executive-staff-mfu.html

URL 1 หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลือกเมนู "เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย" > "คณะผู้บริหาร" จะปรากฏ

URL 2 "คณะผู้บริหาร"

o3 อำนาจหน้าที่ URL 1 : https://www.mfu.ac.th/home.html

URL 2 : https://www.mfu.ac.th/about-mfu/mfu-5267.html

URL 1 หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลือกเมนู "เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย" > "อำนาจ หน้าที่" จะปรากฏ

URL 2 "อำนาจ หน้าที่"

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน URL 1 : https://www.mfu.ac.th/home.html

URL 2 : https://www.mfu.ac.th/about-mfu/mfu-5385.html

URL 1 หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลือกเมนู "เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย" > "แผนพัฒนามหาวิทยาลัย" จะปรากฏ

URL 2 "แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)"

o5 ข้อมูลการติดต่อ URL 1 : https://www.mfu.ac.th/home.html

URL 2 : https://www.mfu.ac.th/mfulinks/contact.html

URL 1 หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลือกเมนู "ติดต่อสอบถาม" (หัวข้อ MFU Links บริเวณฝั่งขวาของหน้าเว็บไซต์) จะปรากฎ

URL 2 "ติดต่อสอบถาม"

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง URL 1 : https://www.mfu.ac.th/home.html

URL 2: https://www.mfu.ac.th/about-mfu/mfu-5386.html

URL 3: https://www.mfu.ac.th/about-mfu/mfu-5386/mfu-5697.html

URl 4: https://www.mfu.ac.th/about-mfu/mfu-5386/mfu-5698.html

URL 5: https://www.mfu.ac.th/about-mfu/mfu-5386/mfu-5699.html

URL 6: https://www.mfu.ac.th/about-mfu/mfu-5386/mfu-5700.html

URL 7: https://www.mfu.ac.th/about-mfu/mfu-5386/mfu-5703.html

URL 1 หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลือกเมนู "เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย" > "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง" จะปรากฏ URL 2

ที่ URL 2 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เลือก "พระราชบัญญัติ" จะปรากฎ ULR 3 เลือก "ระเบียบ" จะปรากฎ ULR 4 เลือก "ข้อบังคับ" จะปรากฎ ULR 5 เลือก "ประกาศ" จะปรากฎ ULR 6 เลือก "คำสั่ง" จะปรากฎ ULR 7


การประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล Link รายละเอียด
o7 ข่าว MFU ITA URL 1 : https://www.mfu.ac.th/home.html

URL 2: https://www.mfu.ac.th/news/hot-news.html

URL 3: https://www.mfu.ac.th/news/news-pr.html

URL 1 หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลือกเมนู "ข่าว"ที่เมนู "ข่าว"
เลือก "ข่าวเด่น" จะปรากฏ URL 2
เลือก "ข่าวประชาสัมพันธ์" จะปรากฏ URL 3


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ข้อมูล Link รายละเอียด
o8 Q&A URL 1 : https://www.mfu.ac.th/home.html

URL 2: https://webboard.mfu.ac.th/

o9 Social Network URL 1: https://www.mfu.ac.th/home.html

URL 2: https://www.facebook.com/MFUconnect/

URL 3: https://twitter.com/MFUconnect

URL 4: https://www.youtube.com/user/mfuChannel

URL 5: https://www.instagram.com/mfuconnect

URL 1 หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฝั่งขวาของเว็บไซต์ ใต้หัวข้อ "MFU Links" จะพบหัวข้อ "Social Media" ประกอบด้วย Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ปรากฏตาม URL 2-5 ตามลำดับ โดยทุก Platform ของ Social Media เป็นบัญชีหลักของมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ MFUconnect

ปฏิทินการดำเนินการ

การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อยดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต