เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล Link รายละเอียด
o1 โครงสร้าง
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล Link รายละเอียด
o7 ข่าว MFU ITA https://www.mfu.ac.th/news/news-ita.html หน้าแรก / ข่าว / ข่าว MFU ITA


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ข้อมูล Link รายละเอียด
o8 Q&A
o9 Social Network

ปฏิทินการดำเนินการ